December 29, 2011

M²JäíÞë ±ëÝðWÝ ÜëËõ 137 ÀßùÍ äæýÞí ÔëßHëë Àßí±õ Öù ÔßÖíÞð_ ±õÀë±õÀ ìäçÉýÞ ×´ Éåõ ±õÜ ÜëÞäë ÜëËõ Àù´ ÀëßHë Þ×í. ÕþáÝ ±_Ãõ çÜÝõ çÜÝõ ÛìäWÝ ÛëÂäëÜë_ ±ëäõ Èõ, Õß_Öð ±ëäí ±_Ôl©ëÜë_ ìärëç ßëÂÖë_ Õèõáë_ TÝã@Ö±õ ÕùÖëÞí ½ÖÞõ É ±ë ±_Ãõ Õþ‘õ ÕñÈäù ½õ´±õ. ´ãLÍÝÞ ´ãLVËËÝñË ±ùÎ ËõÀûÞùáù° (±ë´±ë´Ëí). ÜÄëçÞë ÕþùÎõçß ØõäØëç ÜõÞÞ ÉHëëäõ Èõ Àõ, ÒÒM²Jäí Õß ÀßùÍù äæý×í °äÞ eáõÎëáõ Èõ. ±ë ÔÚÀÖð_ °äÞ É ÕþÝá ìäåõ ±Þõ ÛìäWÝäëHëíÞõ ÂùËí çëìÚÖ Àßäë ÜëËõÞù ÚùáÖù Õðßëäù Èõ.ÓÓ

ì×ÝùçùìÎÀá çùçëÝËíÞë 136Üë ±ë_ÖßßëWËÿíÝ ç_ÜõáÞÜë_ ¿ìÜÀ ìäÀëç ±Þõ iëëÞùØÝ ìäæÝ Õß TÝëAÝëÞ ±ëÕÖë_ ØõäØëç ÜõÞÞõ ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ, ÒÒÔßÖíÞë ±ãVÖIä ÕëÈâ ±õÀ ÀëßHë çÜëÝõáð_ Èõ. ±ë ÀëßHë FÝë_ çðÔí èÝëÖ èåõ. IÝë_ çðÔí °äÞ ÞöÝë äèõÖí ßèõåõ.ÓÓ ÖõÜHëõ ÇõÖäHëí ±ëÕÖë_ ÉHëëTÝð_ Àõ, ÒÒÔßÖíÞë ±_ÖÞí ÇÇëýÞõ ÀëßHëõ ìÞßëåëÞí ÃÖëýÜë_ ÔÀõáë´ ÉäëÞí Éwß Þ×í. çÜÀëáíÞ ìäiëëÞ çIÝ ÕþIÝõ äëVÖäØåa ±ìÛÃÜ Ôßëäõ Èõ.ÓÓ ±IÝëßõ ÕHë ìç© Õðßðæù ±ãVÖIä Ôßëäõ Èõ, Éõ±ù çëÇë ±×ýÜë_ ±ëKÝëìIÜÀÖëÞõ äßõáë èùÝ Èõ. ÛÃäëÞ Úð©Þë iëëÞÞð_ ÜëÕ ÀëÏäëÞð_ ÀèõäëÜë_ ±ëäõ Öù äöiëëÞí±ù Üë×ð_ Â_Éäëâäë áëÃåõ, Õß_Öð Úþ›iëëÞÞí ¼ãW˱õ ½õ´±õ Öù Àèí åÀëÝ Àõ ÛÃäëÞ Úð©õ Àõâäõáð_ ±_ÖßiëëýÞ ÛúìÖÀ ßíÖõ ×Öí ÕþëìMÖ ÀßÖë_ ÉßëÝ ¶b_ ¶ÖßÖð_ Þ×í. ØßõÀ äëÖ áõÚùßõËßíÜë_ Õðßäëß ×´ åÀõ ÞèÙ. äöiëëÞí±ùÞõ ÕHë çIÝÞí åùÔÜë_ ÕìßÀSÕÞëÞí ÒµÍëÞÓ Ûßäí ÕÍõ Èõ.

No comments:

Post a Comment